Om

Projektets huvudsakliga mål

Projektets syfte är att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag med målet att öka tillväxten hos mikroföretag inom traditionshantverk och formgivning, samt att bidra till bättre förutsättningar för nyetablering i sektorn. Fokus är hantverkssektorn då det finns en tydlig uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar att i större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring (förprojekt 2019). Därför är projektets övergripande mål att öka hantverkarnas kunskaper när det kommer till företagsutveckling,produktutveckling och marknadsföring vilket möjliggörs i 3 delmål:

1.Företagsutveckling och innovation: Med partners som Krinova Incubator & Science Park, Development Centre UMT och Norges Vel finns spetskompetens på näringsliv, affärsutveckling och innovation.

2.Produktutveckling genom kulturarv och tradition: Med Regionmuseets samlingar kan hantverkare utveckla produkter och varumärken genom att koppla företaget till kulturhistoria och traditionellt hantverk. Kulturarvet kan ge historia kring företaget (storytelling) alt. koppla verksamheten till en specifikplats eller ta upp produktionen av äldre design. Museerna är även mötesplatser och arenor för exponering av företagens verksamheter, produkter och tjänster.

3.Metodutveckling för effektiv och strukturerad företagsutveckling inom KKN-sektorn: Genom att tillämpa och vidareutveckla det tidigare konceptet Economuseé Artisans at Work ® tillsammans med CraftGrowth (förprojekt 2019), hjälper Craft Go hantverkare att bli attraktiva och hållbara besöksmål.

I förprojektet 2019 utvecklades en prototyp till en process : CraftGrowth: den modulära utvecklingsstrategin i 5 moduler:

– Produktutveckling

– Butiksstrategi

– Innovativ timplan

– Storytelling

– Inspiration

Rubrik och innehåll är baserat på resultat från förprojektet och kompetenserna i Craft Go! s partnerskap. Alla partners arbetar tillsammans i Craft Growth och varje företag erbjuds ett kompetensutvecklingspaket innehållandes 1-5 moduler efter sitt specifika behov som identifieras med GAP-analys. Exakt innehåll i CraftGrowths olika moduler arbetar projektets partners fram gemensamt under projektets inledande fas för att testas och tillämpas på projektets 2 grupper av företag. CraftGrowth ska även paketeras och erbjudas i ett verktyg för e-lärande. Economuseé Artisans at Work® är en licens och ett registrerat varumärke som levandegör hantverk genom 6st. kriterier som kopplar företaget till upplevelseturism och ökad sysselsättning pga. utökad verksamhet. Economuseé vill växa med innovation, produkt- och företagsutveckling samt kulturhistoria och är därför en del av Craft Go. Förprojektet visade också på ett intresse i den primära målgruppen att växa genombesöksnäringen om det fanns något känt att utgå ifrån. Economuseé och CraftGrowth är 2 olika aktiviteter där Economuseé är ett steg längre ur ett företagsutvecklingsperspektiv än CraftGrowth, då det krävs mer tid och ekonomi för ett företag att bli ett Economuseé än att delta i CraftGrowth. Men Economuseé och CraftGrowth samspelar med sitt respektive innehåll som är till nytta för båda delar. I praktiken sker detta genom att företagutvalda för Economuseé också deltar i CraftGrowth. För att säkerställa att projektets mål uppnås finns kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Kvantitativa resultat tex. antalet produkter eller tjänster som utvecklats alt. fått ett mervärde genom projektets aktiviteter,mäts genom frågor till deltagande företag. Kvalitativa resultat mäts genom intervjuer med utvalda företagare och museibutiker/andra konsumenter med fokus på: Inspiration och förmåga till att skapa kulturhistoriskt mervärde i produkter genom museers samlingar och kompetens, ökad kompetens i företagande och effektiva metoder för företagsutveckling genom CraftGrowth och Economuseé.

Finansiär

Leadpartner

Partners